• Bulgaria 360 is a strategic alliance of several companies, united by the common goal of helping foreign partnerships in the process of internationalization and development of their business in Bulgaria.
  •     
  • Bulgaria 360 es la alianza estratégica de un conjunto de empresas con el objetivo común de ayudar a las empresas extranjeras en el proceso de internacionalización y despliegue de su actividad en Bulgaria.
  • България 360 е стратегическо обединение на няколко компании, водени от общата цел да подпомагат чуждестранните дружества в процеса на интернационализация и развиване на дейността им в България.

ENGLISH

Services Catalogue

Where we are
1000 Sofia (Bulgaria)
57, Al. Dondukov Blv, et 3

info@bulgaria360.net

Tel / Fax: +35929800393

БЪЛГАРСКИ

Каталог на услугите

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ
София 1000
бул. Дондуков 57А

info@bulgaria360.net

Тел.:/Факс: +35929800393

ESPAÑOL

Catálogo de Servicios

Dónde estamos
1000 Sofia (Bulgaria)
57, Al. Dondukov Blv, et 3

info@bulgaria360.net

Tel / Fax: +35929800393